OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 9 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

Statut

§1.

1.1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego "PFTA".
1.2. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.


§2.

2.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, jeśli odpowiednie przepisy prawne prawa miejscowego na to zezwalają.
2.2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.


§3.

3.1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi a także międzynarodowymi organizacjami.
3.2. Stowarzyszenie jest uprawnione do tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych.


Cele i Sposoby Realizacji zadań Stowarzyszenia

§4.

4.1. Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu ukierunkowana na rzecz popularyzacji pneumatycznego strzelectwa terenowego w RP, w tym:

 • propagowanie terenowej odmiany strzelectwa pneumatycznego,
 • organizacja ogólnokrajowych zawodów w pneumatycznym strzelectwie terenowym w ramach Pucharu PFTA,
 • wyłanianie spośród członków stowarzyszenia reprezentacji do udziału w zawodach międzynarodowych rangi mistrzostw Europy i Świata.

4.2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z organami władzy RP każdego szczebla w zakresie popularyzacji informacji dotyczących strzelectwa pneumatycznego,
 • współpracując i wymieniając się doświadczeniami z innymi stowarzyszeniami krajowymi izagranicznymi,
 • reprezentowanie członków stowarzyszenia na zewnątrz,
 • przeprowadzanie zawodów strzeleckich oraz turniejów pokazowych,
 • prowadzenie przedsięwzięć popularyzujących pneumatyczne strzelectwo terenowe.

 


Członkostwo w Stowarzyszeniu

§5.

5.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • Członków Zwyczajnych,
 • Członków Honorowych,
 • Członków wspierających.

 

 

§6.

6.1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, mająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie lub zagraniczne i nie pozbawiona praw publicznych.
6.2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia PFTA jako członkowie zwyczajni i korzystać z głosu stanowiącego oraz z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
6.3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do PFTA bez prawa głosowania na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
6.4. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
6.5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która złoży pisemną deklarację i zadeklaruje realizację określonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.


§7.

7.1. Nabycie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia z zastrzeżeniem pkt 7.2, następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w oparciu o uprzedni pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków. Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydat składa deklarację akceptacji celów Stowarzyszenia i zobowiązanie się do ich realizacji w strukturach Stowarzyszenia.
7.2. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia są jego członkami zwyczajnymi.
7.3. W przypadku odrzucenia wniosku o członkostwo przez Zarząd Stowarzyszenia, kandydatowi w ciągu 30 dni od doręczenia mu uchwały Zarządu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
7.4. Uchwała Walnego Zebrania zapada zwykłą większością głosów obecnych i jest ostateczna.
7.5. W przypadku odrzucenia wniosku o przyjęcie przez Walne Zebranie, kandydat może ponownie ubiegać się o członkostwo nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty odrzucenia kandydatury przez Walne Zebranie.


§8.

8.1. Walne Zebranie przyznaje, na wniosek Zarządu, za zgodą zainteresowanego, tytuł członka honorowego Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania.
8.2. Walne Zebranie przyznaje, za zgodą zainteresowanego wyrażoną w złożonej deklaracji członkowskiej, tytuł członka wspierającego Stowarzyszenie na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania.


§9.

9.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
a) dobrowolnego wystąpienia, o którym zainteresowana osoba zobowiązana jest poinformować na piśmie Zarząd Stowarzyszenia,
b) skreślenia z listy członków wskutek trzymiesięcznego zalegania z opłatą składek członkowskich po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego nie przestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał Władz Stowarzyszenia albo postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności z powodu nieodpowiedzialnego lub nielegalnego posługiwania się bronią.
9.2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek uchwały Zarządu. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
9.3. Osobie wykluczonej lub skreślonej z listy członków Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 30 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały lub orzeczenia, odwołanie do Walnego Zebrania.
9.4. Odwołanie winno być wniesione za pośrednictwem Zarządu.
9.5. Odwołanie winno być rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzenia jest ostateczna.
9.6. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członkostwo osoby wykluczonej lub skreślonej z listy członków Stowarzyszenia uznaje się za zawieszone. Osoba zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia nie może brać udziału w pracach Stowarzyszenia oraz nie korzysta z praw i nie jest zobowiązana do realizacji obowiązków członka Stowarzyszenia.


§10.

10.1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) brać udział z głosem stanowiącym w obradach Walnego Zebrania z zachowaniem, art. 3 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach ,
b) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia z zachowaniem, art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach ,
c) brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
10.2. Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
a) aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie statutu i uchwał władz Naczelnych Stowarzyszenia.
c) regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich.
10.3. Prawa i obowiązki członków honorowych:
a) członkowie honorowi nie korzystają z biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, mogą oni uczestniczyć w Walnym Zebraniu wyłącznie z głosem doradczym,
b) członkowie honorowi mają prawo angażować się w działalność Stowarzyszenia,
c) do obowiązków członków honorowych należy propagowanie celów Stowarzyszenia oraz pozyskiwanie nowych członków i osób wspierających działalność Stowarzyszenia.
10.4. Prawa i obowiązki członków wspierających:
a) Członkowie wspierający nie korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia, mogą oni uczestniczyć w Walnym Zebraniu wyłącznie z głosem doradczym,
b) Członkowie wspierający mają prawo angażować się w działalność Stowarzyszenia,
c) do obowiązków członków wspierających należy propagowanie celów Stowarzyszenia oraz
pozyskiwanie nowych członków i osób wspierających działalność Stowarzyszenia,
d) regularne uiszczanie zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń,
e Członkowie wspierający mogą wspomagać realizację celów Stowarzyszenia przez pomoc materialną, finansową oraz organizacyjną.


Władze Stowarzyszenia

§11.

11.1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Główny Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem Głównym,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński,
e) Główna Komisja Regulaminowa.
11.2. Władze stowarzyszenia działają kolegialnie.
11.3. Uchwały władz wyższego szczebla obowiązują władze niższego szczebla.
11.4. Nieprzerwany udział we Władzach Naczelnych Stowarzyszenia na tym samym stanowisku nie może trwać dłużej niż dwie kadencje.
11.5. Poszczególne władze stowarzyszenia moją obowiązek prowadzenia pełnej pisemnej sprawozdawczości ze swoich działań (w tym sporządzania protokołów z posiedzeń, pisemnego dokumentowania podejmowanych uchwał).
11.6. Kadencja władz trwa 2 lata.


Struktura Stowarzyszenia – Jednostki Terenowe

§12.

12.1. Grupa minimum pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających w danym regionie RP może prawo wystąpić do Zarządu Głównego o powołanie formalnej jednostki terenowej.
12.2. Jednostka terenowa nie posiada osobowości prawnej.
Dniem utworzenia Jednostki Terenowej jest dzień powzięcia właściwej uchwały przez Zarząd Główny.


Władze Jednostki Terenowej

§12a.

12a.1. Władzami Jednostki Terenowej są:
- Walne Zebranie Jednostki Terenowej,
- Zarząd Jednostki Terenowej.
12a. 2. Kadencja władz Jednostki Terenowej trwa 2 lata. W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do władz Jednostki Terenowej Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz krajowych.

12a. 3. Władze Jednostki Terenowej obowiązane są przekazać Zarządowi Głównemu treść podjętych uchwał najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
12a. 4. Uchwały władz Jednostki Terenowej sprzeczne z przepisami statutu podlegają uchyleniu przez Zarząd Główny, o czym powiadamia on niezwłocznie władze Jednostki Terenowej.


Walne Zebranie Jednostki Terenowej

§12b.

12b.1. Najwyższą władzą Jednostki Terenowej jest Walne Zebranie Jednostki Terenowej.
12b.2. Do kompetencji Walnego Zebrania Jednostki Terenowej należy:
- uchwalenie wytycznych dla działalności merytorycznej i organizacyjnej Jednostki Terenowej zgodnych ze statutem stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zebrania oraz potrzebami Jednostki Terenowej,
- rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Jednostki Terenowej,
- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Jednostki Terenowej,
- wybór członków Zarządu Jednostki Terenowej.


§12c.

12c.1. Walne Zebranie Jednostki Terenowej o charakterze sprawozdawczym jest zwoływane raz na rok, zaś  Walne Zebranie Jednostki Terenowej o charakterze sprawozdawczo – wyborczym raz na dwa lata przez Zarząd Jednostki Terenowej, który zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
12c.2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Jednostki Terenowej zwołuje Zarząd Jednostki Terenowej na żądanie połowy liczby członków Jednostki Terenowej bądź z własnej inicjatywy w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. Do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Jednostki Terenowej  jest uprawniony także Zarząd Główny Stowarzyszenia.
12c.3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Jednostki Terenowej obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane (podanymi w porządku obrad podanym w zawiadomieniu).
12c.4. W Walnym Zebraniu Jednostki Terenowej oraz w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Jednostki Terenowej uczestniczą:
1) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni powyżej 16 lat, zrzeszeni w danej Jednostce Terenowej, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
2) z głosem doradczym - członkowie zwyczajni poniżej 16 lat, zrzeszeni w danej Jednostce Terenowej oraz zaproszeni goście,
12c.5. Postanowienia § 13, 14, 15 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.


Zarząd Jednostki Terenowej

§12d.

12d.1. Zarząd Jednostki Terenowej składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Jednostki Terenowej.
12d.2. Do kompetencji Zarządu Jednostki Terenowej należy:
- reprezentowanie Jednostki Terenowej na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
- kierowanie działalnością Jednostki Terenowej zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz Stowarzyszenia,
- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach udzielonych przez Zarząd Główny pełnomocnictw,
- doraźne powoływanie komisji problemowych o charakterze doradczym oraz nadzorowanie ich działalności,
- reprezentowanie stowarzyszenia wobec urzędów i władz na swoim terenie w zakresie nie rodzącym skutków finansowych dla stowarzyszenia, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny.
12d.3. Posiedzenia Zarządu Jednostki Terenowej odbywają się w miarę potrzeby -jednakże nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
12d.4. Uchwały Zarządu Jednostki Terenowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jego członków.
12d.5. Walne Zebranie Jednostki Terenowej może odwołać przed upływem kadencji Zarząd Jednostki Terenowej lub poszczególnych jego członków, jeżeli swoim postępowaniem naruszyli oni Statut Stowarzyszenia lub nie realizują właściwie celów Stowarzyszenia. Z wnioskiem w tym przedmiocie może wystąpić wyłącznie Zarząd Główny lub co najmniej 1/3 członków Jednostki Terenowej uprawnionych do głosowania. Uchwała w tym przedmiocie wymaga większości zwykłej obecnych na Walnym Zebraniu Jednostki Terenowej bądź uchwały Zarządu Głównego.
12d.6. Jeżeli w trakcie kadencji skład osobowy Zarządu Jednostki Terenowej zmniejszeniu, Zarząd Jednostki Terenowej może dokooptować do swojego składu nowych członków z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków tego organu pochodzących z wyboru. Powołanie następuje na okres do końca kadencji.


§12e.

Jednostka Terenowa może być rozwiązana uchwałą Zarządu Głównego w następujących przypadkach:

1) rażącego naruszenia statutu lub uchwał władz Naczelnych Stowarzyszenia przez Zarząd Jednostki Terenowej lub Walne Zebranie Jednostki Terenowej, po uprzednim udzieleniu upomnienia;
2) wniosku Jednostki Terenowej, wyrażonego w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych zrzeszonych w danej Jednostce Terenowej;
3)  braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego dla dalszego istnienia Jednostki Terenowej
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


Walne zebranie

§13.

13.1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do właściwości Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej .
13.2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego (w tym Przewodniczącego), Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
b) udzielanie  ustępującemu Zarządowi, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej absolutorium z jego działalności,
c) rozpatrywanie odwołań członków od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie ich wykluczenia ze Stowarzyszenia, oraz rozpatrywanie odwołań członków od orzeczeń Zarządu w przedmiocie ich wykluczenia ze Stowarzyszenia,
d) uchwalanie wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,
e) ustalanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich,
f) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu,
g) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej,
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu,
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§14.

14.1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym mają prawo brać udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z zachowaniem § 10 pkt 10.1.Członkowie honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym chyba, że posiadali uprzednio status członka zwyczajnego.  Członkowie wspierający, mogą uczestniczyć osobiście lub - w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną - przez przedstawicieli w Walnym Zebraniu wyłącznie z głosem doradczym. Każdy członek dysponuje jednym głosem na Walnym Zebraniu.
14.2. Walne Zebranie jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
14.3. Rok obrachunkowy ustala się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Zwyczajne Walne  Zebranie o charakterze sprawozdawczym jest zwoływane przez Zarząd Główny raz w roku,  zaś o charakterze sprawozdawczo - wyborczym raz na 2 lata.
14.4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź forum internetowego stowarzyszenia, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email.
14.5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w ciągu 6 tygodni od otrzymania odpowiedniego wniosku lub powzięcia własnej uchwały. Zarząd Główny, zwołując Nadzwyczajne Walne Zebranie, zamieszcza w porządku obrad sprawy wskazane przez wnioskodawców. Porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale Zarządu o jego zwołaniu.
14.6. Zarząd Główny, zwołując Walne Zebranie, wyznaczy oprócz pierwszego terminu, termin drugi, na którym zwołane jest Walne Zebranie w przypadku wcześniejszego braku quorum.


§15.

15.1. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania wyznaczonym przez Zarząd Główny, nie może ono dojść do skutku z powodu braku wyżej określonego quorum, Walne Zebranie zwołane w drugim wyznaczonym terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile termin podany był w zawiadomieniu.
15.2. Uchwały Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu, zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.


Zarząd Główny Stowarzyszenia

§16.

16.1. Zarząd Główny składa się z 3 osób powoływanych w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie na okres kadencji. W osobnym tajnym głosowaniu Walne Zebranie powołuje Przewodniczącego Zarządu Głównego ze składu Zarządu Głównego. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zarząd Główny ustala samodzielnie w ramach wybranego składu Zarządu Głównego. Kadencja Zarządu Głównego trwa dwa lata. Funkcji członka Zarządu Głównego nie można łączyć z funkcjami w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim.
16.2.Komitet Założycielski ustanowiony na zebraniu założycielskim pełni swe zadania do pierwszego Walnego Zebrania.
16.3. Walne Zebranie może odwołać przed upływem kadencji Zarząd Główny lub poszczególnych jego członków, jeżeli swoim postępowaniem naruszają oni Statut Stowarzyszenia lub nie realizują właściwie celów Stowarzyszenia. Z wnioskiem w tym przedmiocie może wystąpić wyłącznie Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Uchwała w tym przedmiocie może być podjęta zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
16.4. Jeżeli w trakcie kadencji skład osobowy Zarządu Głównego ulegnie zmniejszeniu, Zarząd Główny może dokooptować do swojego składu nowych członków spośród członków Klubu, z tym że nie mogą oni stanowić więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków tego organu pochodzących z wyboru. Powołanie następuje na okres do końca kadencji.


§17.

17.1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia członkostwa zwyczajnego,
b) podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnego Zebrania,
d) organizowanie i prowadzenie bieżącej pracy Stowarzyszenia,
e) ustalanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich oraz przyjmowanie wpłat składek członkowskich
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
g) zatwierdzanie regulaminów konkurencji strzeleckich i nadzór nad ich respektowaniem,
h) opracowanie wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,
i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
j) wnioskowanie w sprawie zmiany Statutu i likwidacji Stowarzyszenia.
k) rozpatrywanie wniosków Zarządów Jednostek Terenowych, zgłoszonych Zarządowi Głównemu nie później niż w czasie 30 dni od daty otrzymania wniosku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
l) udzielanie Zarządom Jednostek Terenowych pisemnych upoważnień i pełnomocnictw do reprezentowania stowarzyszenia na podległych im terenach działania (zgodnie z zapisami §18).
17.2. Uchwały Zarządu Głównego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Głównego.
17.3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz na pół roku, w miejscu i terminie określonym uchwałą Zarządu Głównego.
17.4. Przewodniczący Zarządu Głównego może z ważnych powodów zwołać dodatkowe posiedzenie Zarządu Głównego. Przewodniczący zwołuje również pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego danej kadencji.
17.5. Przewodniczący zobowiązany jest na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej zawiadomić pozostałych członków Zarządu Głównego o zwoływanym przez siebie posiedzeniu Zarządu Głównego, podając jego termin oraz proponowany porządek obrad.
17.6. Zarząd Główny uchwala projekt Regulaminu Pracy Zarządu, określając szczegółowy tryb działania tego organu. Uchwalony projekt Regulaminu Pracy Zarządu wymaga do swojej ważności zatwierdzenia w drodze odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania.


§18.

18.1. Do składania oświadczeń woli, rodzących skutki finansowe, w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu Głównego działających łącznie.
18.2. W sprawach dotyczących oświadczeń woli, o charakterze niemajątkowym, Stowarzyszenie może reprezentować samodzielnie Przewodniczący Zarządu Głównego, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego lub Sekretarz Zarządu Głównego.
18.3. Zarząd Główny może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwienia konkretnych spraw.


Komisja Rewizyjna

§19.

19.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
19.2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który organizuje jej prace i reprezentuje Komisję na zewnątrz. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcjami w Zarządzie i Sądzie Koleżeńskim.
19.3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
19.4. Walne Zebranie może odwołać przed upływem kadencji Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków, jeżeli nie realizuje ona właściwie swoich obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej. Wniosek w tym przedmiocie może być złożony wyłącznie przez co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. Stosowna uchwała o odwołaniu Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków wymaga większości 2/3 głosów członków obecnych.
19.5. Jeżeli w trakcie kadencji skład osobowy Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu, organ ten może dokooptować do swojego składu nowych członków spośród członków Klubu z tym, że nie mogą oni stanowić więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków tego organu pochodzących z wyboru. Powołanie następuje na okres do końca kadencji.


§20.

20.1. Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej wyznacza Przewodniczący Komisji Rewizyjnej listownie lub za pomocą poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.
20.2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich jej członków.


§21.

21.1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz kontrola działalności Zarządów Jednostek Terenowych pod względem jej zgodności z celami Stowarzyszenia, jego wieloletnimi planami działalności uchwalonymi przez Walne Zebranie, gospodarności, rzetelności i celowości.
21.2. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu Głównego oraz od Zarządów Jednostek Terenowych udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
21.3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu wnioski w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia ustępującemu Zarządowi Głównemu lub ustępującemu Zarządowi Jednostki Terenowej absolutorium z jego działalności za okres jego kadencji oraz wnioski w przedmiocie odwołania Zarządu Głównego lub Zarządu Jednostki Terenowej lub poszczególnych ich członków.
21.4. Komisja Rewizyjna uchwala projekt Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej, określając tryb szczegółowy działania tego organu, w tym częstotliwość dokonywania kontroli. Uchwalony projekt Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej wymaga do swojej ważności zatwierdzenia w drodze odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania.
21.5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w zgodzie z Regulaminem Pracy Komisji Rewizyjnej.


Sąd Koleżeński

§22.

22.1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, powołanych uchwałą Walnego Zebrania powziętą bezwzględną większością głosów.
22.2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego organizuje jego pracę i reprezentuje go na zewnątrz. Funkcji członka Sądu Koleżeńskiego nie można łączyć z funkcjami w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
22.3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji składu osobowego Sądu Koleżeńskiego, może on dokooptować do swojego składu nowych członków, z tym że nie mogą oni stanowić więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków tego organu pochodzących z wyboru. Kooptacja nowych członków Sądu Koleżeńskiego następuje na okres do końca kadencji.


§23.

23.1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy sporne wynikłe między członkami Stowarzyszenia oraz sprawy wykluczenia ze Stowarzyszenia. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy stronom odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem Zarządu Głównego.
23.2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków.


§24.

24.1. Za postępowanie polegające na nieprzestrzeganiu postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Sąd Koleżeński może nakładać na członka Stowarzyszenia, następujące kary organizacyjne:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia,
d) wykluczenia.
24.2. Karę wykluczenia powodują przyczyny określone w § 9 niniejszego Statutu.
24.3. Karę zawieszenia Sąd Koleżeński orzeka na okres do 6 miesięcy.


§25.

25.1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, zawiadamiając listownie lub za pomocą poczty elektronicznej o ich miejscu, dacie i godzinie pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.


Główna Komisja Regulaminowa

§26.

26.1. Skład Głównej Komisji Regulaminowej jest ustalany i zatwierdzany przez Zarząd Główny.
26.2. Zadaniem Głównej Komisji Regulaminowej jest:

 • ustalanie regulaminu rozgrywania zawodów w odniesieniu do zawodów międzynarodowych, krajowych oraz określenie ramowych zasad rozgrywania zawodów niższej rangi (regionalnych),
 • uaktualnianie regulaminu zawodów do przepisów międzynarodowych oraz prawa krajowego, nadzór nad respektowaniem przepisów podczas zawodów międzynarodowych i krajowych,
 • pomoc kierownikowi zawodów w rozstrzyganiu kwestii spornych.

26.3. Opracowany regulamin rozgrywania zawodów jest zatwierdzany przez Zarząd Główny i od tego czasu staje się dokumentem normatywnym.

 


Majątek Stowarzyszenia

§27.

27.1. Na majątek Stowarzyszenia składają się kwoty wpłacane przez członków Stowarzyszenia w formie składek członkowskich, kwoty otrzymanych darowizn, przedmioty oraz prawa zakupione i nabyte w czasie działalności statutowej.
27.2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
27.3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia opłacają składkę członkowską. Członkowie wspierający uiszczają zadeklarowane na rzecz Stowarzyszenia świadczenia.
27.4. Członkowie wspierający oraz inne osoby mogą dokonywać darowizn i dotacji na rzecz Stowarzyszenia.


§28.

28.2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich.


Zmiana statutu Stowarzyszenia

§29.

29.1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.
29.2. Do złożenia wniosku w przedmiocie zmiany Statutu uprawnieni są wyłącznie: Zarząd Główny Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.


Rozwiązanie Stowarzyszenia

§30.

30.1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.
30.2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, zgodnie z ust. 1, jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Głównego Stowarzyszenia, chyba że co innego stanowi uchwała Walnego Zebrania podjęta w przedmiocie likwidacji.
30.3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Stowarzyszenia oraz instytucjom związanym z popularyzacją Strzelectwa, wskazanym w uchwale Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92