OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

[REGULAMIN] Regulamin Pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia OSPST PFTA

§1

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz niniejszego regulaminu.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu Głównego jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§2

Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

 

§3

1. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą: Przewodniczący Zarządu Głównego, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i Sekretarz.

3. Członków Zarządu Głównego wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

4. Kadencja Zarządu Głównego trwa 2 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu Głównego przez Walne Zgromadzenie Członków.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

§4

1. Zarząd Główny do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i utworzyć Biuro, którym kieruje Dyrektor.

2. Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura Zarządu, sprawuje nad nim kontrolę, powołuje, zatrudnia i zwalnia jego pracowników.

3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego osobie kierującej Biurem Zarządu do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia.

4. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura.

 

§5

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu Głównego samodzielnie.

2. Do zaciągania zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

 

§6

Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

 

Kompetencje Zarządu

§7

1.Do kompetencji Zarządu należy:

 

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 
Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i Komisji Rewizyjnej.

 

 

§8

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) w sprawach członkowskich:

 

 • przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach 
określonych w Statucie,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 • przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
 • wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami we wszystkich innych 
sprawach członków i Stowarzyszenia.

 

b) w sprawach Walnego Zgromadzenia Członków:

 

 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w Statucie,
 • przygotowywanie organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zgromadzenia, a w szczególności w kwestiach:

 

- zmian w Statucie Stowarzyszenia,

- postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,

- przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i 
kompetencji,

- opracowania regulaminu pracy Zarządu, który dla swej ważności wymaga 
kontrasygnaty Walnego Zgromadzenia Członków oraz regulaminu Komisji 
Rewizyjnej,

- ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

- proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach 
uzupełniających,

- udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

c) w sprawach majątkowych:

 

 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

 

Organizacja Zarządu i jego funkcjonowanie

§9

1. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący.

2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, zaproszeni członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

 

§ 10

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

 

§ 11

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

2. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w 
głosowaniu tajnym.

3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, wideokonferencji, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu.

 

§ 12

1. Przewodniczący Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Wiceprzewodniczący organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.

3. Sekretarz odpowiada za rozliczenia finansowe Stowarzyszenia.

4. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez przewodniczącego oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu oraz regulaminów.

 

§ 13

1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

 

§ 14

Procedura składania wniosków, skarg i próśb do Zarządu:

1. Wnioski, prośby i skargi składane są w formie pisemnej na ręce Zarządu.

2. Zarząd winien udzielić w każdym przypadku odpowiedzi pisemnej w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku, skargi lub prośby.

 

§ 15

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd, kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa.

 

§ 16

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92